فلفل قرمز
دعا و دستور ورم

دعا و دستور ورم

2,000 تومان

دعا و دستور ورم

چاپ شده روی کاغذ A5

امام صادق ع فرمودند:

ملتزم به دعا باشید چرا که درمان هر دردیست، زمانی که دعا میکنی چنان دعا کن که حاجتت را حاضر ببینی (مستدرك ج5 ،ص: 190)